​Life koučing/coaching – osobnostný rozvoj

Life koučing/coaching je zameraný na prácu s vlastnými postojmi, hodnotami, motiváciou a ambíciami, narábanie s mocou, vnímanie seba samého a hľadanie a následné nachádzania zdrojov vnútornej sily

Life koučing/coaching vám pomôže objavovať a zadefinovať vlastné hodnoty a odlíšiť skutočné hodnoty od presvedčení

  • zároveň pracovať s limitujúcimi presvedčeniami
  • Sformulovať si vlastnú víziu
  • nájsť nové smerovanie vo svojom živote

Ako vám pomôžem ja v roli kouča?

- pomáham klientovi zadefinovať vlastné predstavy o smerovaní jeho života, ktoré by boli pre neho dobré

- pomocou mnou kladených otázok si klient zadefinuje otázky: Kde som v súčasnosti? Ako sa mám? Čo chcem mať inak?

- pomocou preskúmania prítomnosti a vlastných možností sa klientovi otvára cesta k nachádzaniu riešení

  • preskúmam zdroje klientovej osobnej sily a sebauvedomovania, nakoľko osobná sila, je tajný zdroj k úspechu človeka
  • pomôžem vám nájsť rovnováhu medzi chcením mysle a túžbou srdca, aby ste mohli žiť autentický život a ísť vlastnou cestou

Koučingový rozhovor trvá 60min/ 55€
Zvýhodnená cena za balík sužieb, obsahujúca 4hod. stretnutia/ 200€

Osobnostný rozvoj je pre ľudí, ktorí chcú osobnostne rásť. Chcú riešiť predovšetkým životné témy a súčasne chcú pracovať na sebe, na vlastnom sebarozvoji a sebapoznávaní. Je zameraný na prácu s vlastnými hodnotami, postojmi, motiváciou a ambíciami.

Tento proces je transformačný a  má pozitívny efekt z dlhodobého hľadiska. Koučing je praktická metóda, umožňuje človeku dosiahnúť reálne ciele a markantné výsledky.

Ako to funguje?

  • Preskúmavame prítomnosť a vlastné možností, ktoré otvárajú cestu k nachádzaniu riešení
  • Objavujeme hodnotu a vlastnú silu klienta
  • Pracujeme s vonkajšími a vnútprnými prekážkami klienta
  • Rozoberáme konfliktné životné situácie
  • Pracujeme s osobnou mocou klienta

Koučing alebo koučingový rozhovor je sled otázok, ktoré vás dovedú k uvedomeniu a motivujú k akcii tak, že vám pomôžu dosiahnuť reálne životné a profesijné ciele. Zvyčajne je potrebné absolvovať niekoľko stretnutí za sebou v pravidelných intervaloch.
Koučing je kladenie koučovacích otázok klientovi a aktívne počúvanie. V priebehu koučingu = koučovacieho rozhovoru, ktorý trvá cca 50minút, si klient nachádza rôzne uvedomenia v sebe, ktoré sú preňho užitočné. Nachádza vlastné zdroje a kvality, ktoré mu pri riešení zložitej situácie budú nápomocné. Po koučingu si klient uvedomuje situáciu v ktorej sa práve nachádza omnoho reálnejšie – jasnejšie. Na základe uvedomení sa dokáže sám rozhodnúť podľa toho, čo je preňho aktuálne najlepšie.

Tiež si dokáže určiť na základe koučovacích otázok a vlastných odpovedí, ako bude ďalej postupovať, ktorých hodnôt sa bude pridržiavať a čo mu v ďalších krokoch bude nápomocné v jeho téme. Čo urobí ako prvý krok a určí si, v akom časovom horizonte bude chcieť dosiahnuť svoj cieľ – úspech... Koučovací proces sa po koučingu prenáša do reálneho života, vlastne ho klient žije. To, čo si klient teoreticky riešil v koučovacom rozhovore, reálne žije v živote, pričom ide ruka v ruke so svojim zámerom, hodnotami a cieľom.

Klient za mnou prichádza s témami jednoduchšími ale často aj komplikovanými. Pri zložitejších témach jeden koučovací rozhovor nepostačuje. Je potrebné urobiť niekoľko rozhovorov za sebou, v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov, aby klient dosiahol požadovanú zmenu, ktorá bude pre neho prijateľná. A kto je vlastne zrelý na koučovací rozhovor? Je to človek, ktorý aktívne spolupracuje s koučom; človek, ktorý pripúšťa, že v situácii, v ktorej sa práve nachádza, má možnosť a schopnosť niečo urobiť a dosiahnuť tak uspokojivý stav vo svojom živote.

1 koučingový rozhovor trvá 60 min./ 55€.

Výhodný balíček štyroch stretnutí stojí 200€, čiže 1 stretnutie/ 50€.

Koučing prebieha osobne alebo prostredníctvom programu Skype.
Ak vás koučing zaujal, kontaktujte ma TU.

Ako to funguje?

Aké metódy používam?

Koľko ma to bude stáť?